Diagnostiek


Soms adviseren we naar aanleiding van het intakegesprek om eerst diagnostisch onderzoek te doen om een beter beeld te krijgen van hoe het met je kind gaat en hoe hij of zij de omgeving ervaart. Door middel van dit onderzoek worden sterke kanten en eventuele problemen gedetailleerd in kaart gebracht en uitgezocht. Daarnaast wordt gekeken naar de dingen die problemen veroorzaken en/of in stand houden. Ook kijken we naar hoe je kind er mee omgaat.


Wij geloven dat mensen en vooral kinderen, erg veerkrachtig zijn en zoeken daarom in de diagnostische fase samen met jullie naar oplossingen en sterke kanten. Er wordt gebruik gemaakt van een breed pakket aan diagnostische middelen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Hierin wordt samen gewerkt met het kind, de ouders, de school en andere hulpverleners als deze betrokken zijn. De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen en jongeren waarvan het al lange tijd niet helder is wat er aan de hand is of waarbij het moeilijk is om verschillende gedragingen van elkaar te scheiden of goed te kunnen duiden. Ook is de praktijk gespecialiseerd in diagnostiek bij jonge kinderen waarbij observatieperioden ingezet kunnen worden om op deze manier procesmatig te bekijken wat wel en niet werkt zodat de diagnose die gesteld wordt, volledig onderbouwd kan worden. Daarnaast komen regelmatig jongeren op de praktijk die 'niet testbaar' leken in het verleden of 'te complex' bleken. 


Intelligentieonderzoek


Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Wanneer je kind zijn of haar intelligentieniveau niet matcht met de omgeving waarin hij of zij zich bevindt, kan het moeilijk voor hem of haar zijn om goed mee te komen. Enerzijds kan hij of zij het gevoel hebben overvraagd te worden, anderzijds kan er sprake zijn van onder-stimulering. Dit kan er voor zorgen dat je kind niet lekker in zijn vel zit of op school niet presteert zoals verwacht wordt.

 

Door middel van een intelligentieonderzoek kan in kaart gebracht worden welke sterke en minder sterke verstandelijke vaardigheden je kind heeft ontwikkeld en of deze passend zijn bij de omgeving waarin hij of zij functioneert. Hierdoor kan een inschatting gemaakt worden welk type onderwijs past bij je kind en waar, indien nodig, hulp geboden kan worden. Daarnaast kan een intelligentieonderzoek een eerste aanwijzing zijn voor de noodzakelijkheid van verder onderzoek, of een onderdeel zijn van een breder onderzoek. Ik heb een ruime ervaring in diagnostiek van intelligentie, zowel bij een lage, gemiddelde als (zeer) hoge intelligentie. 

Neuropsychologisch onderzoek


Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het gedrag van je kind, maar ook naar de werking van de hersenen. Vaak zijn hersenwerking en gedrag aan elkaar gerelateerd en kan neuropsychologisch onderzoek verklaringen geven voor bepaald gedrag.


Neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet om problemen op het gebied van de aandacht- en concentratie, planning en organisatie en geheugen vast te stellen of uit te sluiten. Ook wordt het gebruikt voor diagnostiek naar het vermogen om te verbeelden en om de prikkelverwerking in kaart te brengen. 


Neuropsychologisch onderzoek is altijd onderdeel van een breder onderzoek.

 

Iedereen is geniaal.


Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent om een boom

te beklimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is. 

 

Einstein

Onderzoek naar ontwikkelingsproblemen


Een onderzoek naar ontwikkelingsproblemen is vaak een breed onderzoek waarbij verschillende vormen van diagnostiek samengevoegd worden. Er wordt een uitgebreide ontwikkelingsanamnese afgenomen bij de ouders en indien nodig vindt dossieranalyse van eerdere onderzoeken plaats. Er zal informatie opgevraagd worden bij de school van je kind en indien nodig zal er een observatie ter plaatse plaatsvinden.


Daarnaast wordt het onderzoek afgestemd op de onderzoeksvraag, dit kan bestaan uit o.a. intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en een onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren. Via deze weg worden, naast de eventuele ontwikkelingsproblematiek, kind-eigen problematiek of systeemproblematiek, ook sterke en zwakke kanten op verschillende gebieden in kaart gebracht. Indien nodig wordt een diagnose gesteld. 

 

Systeemdiagnostiek


Naast persoonsgebonden problematiek kunnen er ook factoren een rol spelen die te maken hebben met de directe omgeving van een kind of de manier waarop b.v. interactiepatronen in zijn/haar gezin verlopen. Bovendien kunnen problemen zich alleen voordoen in een specifieke context.


Tijdens deze gesprekken onderzoeken we op welke wijze ieder gezinslid kan bijdragen tot vermindering van de problemen en het vergroten van ieders sterke kanten. Naast gesprekken met alle betrokkenen vormt een observatie een goed hulpmiddel om de situatie in kaart te brengen.

Onderzoek naar sociaal emotionele ontwikkeling en persoonlijkheid


Dit onderzoek richt zich op het emotioneel welbevinden van het kind of de jongere, gerelateerd aan de ontwikkelingsfase en de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Daarnaast geeft het onderzoek een beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling en sociale mogelijkheden van je kind. We krijgen inzicht in het kind als persoon, in zijn of haar gedrag en de manier waarop hij of zij naar zichzelf kijkt.


Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die ingevuld worden door zowel degene waar het om gaat als zijn/haar omgeving. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van gesprekken, projectief materiaal, observaties en/of spel, een en ander afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind of de jongere.